Logo 2 phoneikonFjärrsupport Sök Kundvagnsikon Webbshop

Ända sedan barnsben har Jakob Tengvald, grundare av TenC, tyckt om att bygga saker. När han började på byggnadsingenjörsutbildningen i Jönköping kändes det som att allt hade fallit på plats och att han hade hittat sitt kall. Efter utbildningen fick han tack vare sitt ex-jobb anställning hos Veidekke i Stockholm där han sedan arbetade i drygt 9 år. Det blev en typisk resa inom entreprenad med roller såsom arbetsledare, entreprenadingenjör och platschef. De senaste åren spenderades i rollen som projektchef med inriktning stora trähus, där han delvis hamnade på grund av sitt stora intresse för hållbart byggande.

På senare år har Jakob reflekterat mycket kring byggandets påverkan globalt och känt att han skulle vilja lägga ett större fokus på just hållbarhetsfrågan. Han avslutade sin tidigare tjänst i våras och spenderade därefter flertalet månader på att läsa genomförda studier till dialog med allt från biologer till materialtillverkare. Målet var att för att försöka besvara frågan: vad är hållbart byggande på riktigt?

Det som först var en idé formades snabbt till Sveriges kanske första genomgående cirkulära byggbolag med det tydliga målet att sänka byggbranschens klimatpåverkan och samtidigt skapa en möjlighet till långsiktighet vad gäller den sociala och ekonomiska hållbarheten.

För honom är cirkularitet långt mer än återbruk av material och demonterbara byggnader, det är en designfilosofi och en affärsmodell. Det är också en beslutskompass och riktlinje för hur de designar och genomför byggprojekt. Kärnan i arbetet är att se på byggnader ur ett mer holistiskt perspektiv där det ytterst handlar om att undvika en ohållbar användning av resurser, och i nästa steg att optimera det material som används genom att designa bort slöseri.

Återbruk är en naturlig del i processen men där det inte är möjligt är målet att försöka undvika icke förnyelsebara material till förmån av återvunnet eller biologiska material. Han poängterar att material nödvändigtvis inte är bra bara för att det är förnyelsebart. Om vi tar trä som exempel så är även det en produkt vars tjänster ska räcka till många människor och företag, och därför bör av använda allt material varsamt. Så TenCs absolut första tes – och som kanske är det som gör dem lite unika – är att de alltid har som yttersta mål att använda så lite resurser som möjligt i sina projekt.

Jakob nämner att deras modell som bygger på att köpa så lite material som möjligt utmanar en del värdekedjor där affärsmodellen bygger på att sälja ett så stort antal produkter som möjligt. Han tror och hoppas att många företag tar steget att ändra sina modeller till att sälja tjänster och lösningar, och idag förs dialog med en hel del spännande företag som valt att röra sig i den riktningen.

En annan viktig del i ett hållbart samhällsbyggande är att upprätthålla det redan byggda. I många fall kan det vid en första anblick upplevas som enklare och billigare att riva och bygga nytt och här finns det en stor styrka i att göra en tidig inventering. En målsättning för TenC är att komma in tidigt i projekten och i form av workshop och gemensam inventering tillsammans med fastighetsägaren hitta möjligheter att utveckla den befintliga byggnaden. Målet är utveckla nya kvaliteter i det befintliga. I vissa fall går det inte att behålla byggnaden, men även där finns stora möjligheter i att inventera ingående material för att försöka återbruka dessa i den nya byggnaden. Det kan bli såväl en ekonomisk och klimatmässig besparing, men även en hyllning till det som har varit tidigare genom att behålla ett stycke historia.

Idag finns flertalet digitala tjänster där vi kan inventera och katalogisera material som finns i en byggnad, för att på sikt tillgängliggöra det för marknaden. Det finns även företag som arbetar med att ta hand om och renovera gammalt byggmaterial. Här tror Jakob att det kommer att finnas en stor marknad för dem som är duktiga på detta, och likväl gott om affärsmöjligheter.

TenCs erbjudande till kunderna består av fyra huvuderbjudanden:
● projektering,
● om- och tillbyggnation,
● nybyggnation samt
● långsiktig drift där fokus ligger på att hålla ingående byggdelar och tillhörande information i bästa möjliga skick.

De erbjuder även rådgivande tjänster för att hjälpa andra företag att ta ett steg mot cirkulära arbetssätt och metoder.

Idag är ytterligare fyra personer på väg in i bolaget. Målsättningen är att fortsatt vara ett litet bolag som tillsammans med deras partners kan åta sig allt från små till stora projekt. Idag samarbetar de – med risk för att låta kaxig säger Jakob – med en extremt kompetent projekteringsgrupp som består av några av Sveriges vassaste experter inom respektive område. Här försöker de ta en lite mer långsiktig approach och använder återkommande samma expertgrupp, till skillnad från många projekt där teamen splittras när projektet är slutfört. Syftet är att de löpande ska lära sig som grupp och över tid kunna utveckla erbjudandet, och på så sätt skapa ett effektivt samarbetsklimat och kunna sprida kunskap om cirkulärt byggande. Det långsiktiga samarbetet innefattar så klart även leverantörer, entreprenörer och de olika systemleverantörerna , som t ex Trimble och Vico Office.

Processen börjar med att de sätter upp mål med kunderna kring bl.a. kostnad och klimatpåverkan. Därefter kopplar de in expertgruppen enligt en tydlig process. Förutsatt en god kvalitet på modellerna går det enkelt att importera dem till Vico och ta ut information på ett väldigt precist sätt i form av tid, kostnad och klimatpåverkan. Genom att göra detta löpande genom projekten får de ett bra beslutsunderlag till beställare och övriga i projekteringsgruppen för fortsatt arbete. Tack vare långsiktiga samarbeten med leverantörer och entreprenörer, finns det på sikt även en förutsägbarhet i prisbilden.

———–

Under de första åren arbetade Jakob till viss del med programvaran Vico Office för platsbaserad tidsplanering och det var då han kom i kontakt med Elias, som numera arbetar på BuildingPoint. När Jakob startade TenC visste han att Vico Office var en naturlig del i deras kommande arbetssätt och tog då kontakt med Elias igen.

De arbetar genomgående processtyrt och digitalt, där Vico office är ett av flera viktiga redskap. Målet är att effektivisera kommunikation och hantering av information genom projekten. De har utöver samarbete med Vico även arbetat med Tribias där de i BimEye i kommande projekteringar kommer att berika modellen med information vilket på sikt blir ett kraftfullt verktyg vid drift av byggnaderna.

Jakob är även nyfiken på andra Trimbleprodukter som Trimble XR10 (bygghjälm med HoloLens2) och 3D-skannern Trimble X7. Genom partners erbjuder de skanning och inventering av byggnader, vilket resulterar i en digital kopia av byggnaden samt information om ingående byggdelar. I just skanning av befintliga byggnader är 3D-skannern Trimble X7 en mycket intressant produkt! Jakob berättar ivrigt att han faktiskt nästan blev lite ställd av fascination när han testade skannern:

”Det var häpnadsväckande! Jag är ju ingen utsättare, och inte på något sätt expert på inmätning, men det tog mig väldigt kort tid och väldigt lite instruktion för att kunna börja använda produkten. Alla era produkter är så otroligt intuitiva”.

Jakob har också kikat på Trimble XR10 med HoloLens2. En målsättning är att kunna utvärdera olika designförslag i olika skeden på ett mer intuitivt sätt. Där ser han en möjlighet att enkelt ladda över modellen till Trimble Connect och sedan använda XR10 för att på plats ta in input från intressenter, såsom kunden, boende i närområdet, bygglovshandläggare med flera för att tillsammans kunna utvärdera idéer och diskutera fram lösningar.

TenC upplever att XR10 är extremt användbar vid ombyggnationer i befintliga byggnader, men även i nyproduktion för att kunna kvalitetsgranska och utnyttja den både i montage och kvalitetsuppföljning, vilket i sin tur blir ett sätt att minska mängden fel och slöseri.

På frågan hur han tror att byggbranschen ser ut om 10 år svarar Jakob att han tror att hela branschen anammat den cirkulära affärsmodellen. Vidare kommer information om befintligt material vara betydligt mer tillgänglig, vilket skapar möjlighet till cirkulära materialflöden på ett helt nytt plan. Ansvaret för påverkan i tillverkning kommer att öka och förhoppningsvis har vi som bransch gått mer mot att sälja tjänster istället för produkter, vilket på sikt skapar ett ännu större ekonomiskt incitament för att alla ska leverera hållbara produkter. Att prefabriceringen och digitalisering fortsatt kommer att utvecklas tror han är en given del i resan mot en hållbarare byggbransch.

Till TenCs hemsida